எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=XbCX15PCwT8

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=xjs0N6xHlTI

எம்மவர் படைப்புக்கள்