எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=PYQaPTMURwU

நேருக்கு நேர்

https://www.youtube.com/watch?v=S6Hy0yW1T0g

அதிர்வு

https://www.youtube.com/watch?v=nLSBUbKFkE0

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=XrRDufAML2Y

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=69G2l9LueN4

அதிர்வு

https://www.youtube.com/watch?v=W2_goYq6zlg

மாவீரர் நாள் நிகழ்வு : திருமாவளவன் பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=7VW2dza3YDk https://www.youtube.com/watch?v=80p2eYIPiTc

அதிர்வு

https://www.youtube.com/watch?v=LpDAyAWRBME

எம்மவர் படைப்புக்கள்