மாவீரர் நாள் நிகழ்வு : திருமாவளவன் பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=7VW2dza3YDk https://www.youtube.com/watch?v=80p2eYIPiTc

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=5d_IHTWtTWA

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=ptpZvYFHsrA

எம்மவர் படைப்புக்கள்