எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=D_rHUGi2vPE

நேர்முகம்

https://www.youtube.com/watch?v=MsTEuTZb6IU

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=7GkxNqHgq5Y

எம்மவர் படைப்புக்கள்