குரு மாற்றம் 2016 – 2017

https://www.youtube.com/watch?v=2LZT5SJjYY8

இந்த வார உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=cMZyBkAw5nI

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=vlqcBk5-NB0

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=15pQACh3ZQc

எம்மவர் படைப்புக்கள்