2016 எதிர்காலம் எப்படி…?

https://www.youtube.com/watch?v=M0WcuoObIsQ

Dougle.Com

https://www.youtube.com/watch?v=dxlKk1Zpc4g

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=gKGUxCqnB5s

Tamil History Kumarik Kandam

https://www.youtube.com/watch?v=RzeIErp-3WM

இன்றைய செய்திகள் 30.12.2015

https://www.youtube.com/watch?v=ZBxI4RZ3L0U&pxtry=1

எம்மவர் படைப்புக்கள்