அதிர்வு

https://www.youtube.com/watch?v=-_Zga0ynVmw

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=yXhx_Rdaqo0

aagam audio release function

https://www.youtube.com/watch?v=0FwMUcYh284

Kiruthiga Udhayanidhi Exclusive Interview

https://www.youtube.com/watch?v=fvNeoiC92qU

எம்மவர் படைப்புக்கள்