சங்கப்பலகை

http://rec.etr.fm/recording/sat-21.mp3

மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=bQKcN55arx4

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=6NKM8yG8IB4

Prof.Jayanthisri Balakrishnan FAMOUS speech

https://www.youtube.com/watch?v=E6W3TAC6s48

அகரம் மாதாந்த இலவச இதழ் 14.03.2019 13.04.2019

https://issuu.com/akaram/docs/web_-_akaram_-_single_page_-_64_pag

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=aCxDH7zsXio&t=5s

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=13LikxXgjOE

Pallikoodam – “Story of Teaching Around the World”

https://www.youtube.com/watch?v=WdbkrsKc0l8

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=x6vaIkqdGQA

எம்மவர் படைப்புக்கள்