தேநீர்கடை வாங்கு

http://rec.etr.fm/recording/sun-21.mp3

சங்கப்பலகை

http://rec.etr.fm/recording/sat-21.mp3

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=QlmqBuJL8CU

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=_Bc4dqxMwsk

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=RWa3btQUyV8

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=-O1eNtSkQmc

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=5CPc4mQW72Q

எம்மவர் படைப்புக்கள்