எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=TtcePjRaSwo

Sugi Sivam & Balakumaran Speech

https://www.youtube.com/watch?v=88bKXKRt98g

Asha Bhosle is my idol says Anuradha Sriram

https://www.youtube.com/watch?v=JsiFcQSWcmE

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=D_rHUGi2vPE

பட்டிமன்றம்

https://www.youtube.com/watch?v=telKCS1QAXY

எம்மவர் படைப்புக்கள்