சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

https://www.youtube.com/watch?v=0csRFtdv8AU https://www.youtube.com/watch?v=NJeEly1bgTY

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=ZoP6TYQOEJA

மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=6pE8GVblhD0

Sharanya Srinivas about the Super Singer Controversy

https://www.youtube.com/watch?v=z6GsLI0TTRY

Vishakha Singh in awe of Thala Ajith

https://www.youtube.com/watch?v=qCMoiasYR9c

மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=Grsw8w8olcg

எம்மவர் படைப்புக்கள்