குரு மாற்றம் 2016 – 2017

https://www.youtube.com/watch?v=2LZT5SJjYY8

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=DPGO8d_P9ko

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=9zI7_vr6kms

படித்ததில் பிடித்தது

https://www.youtube.com/watch?v=hoI6kvOHMZI

விந்தை உலகம்

https://www.youtube.com/watch?v=6jQgVBv-ncU

மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=AufooZdtKAc

எம்மவர் படைப்புக்கள்