மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=O7Cc5ZombIE

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=YUkTMGHJwxo

Exclusive interview with Kamal Haasan

https://www.youtube.com/watch?v=6pC9KXeWGEc

எம்மவர் படைப்புக்கள்