மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=KO-dPfaGgBI

Vishal Interview

https://www.youtube.com/watch?v=pRaxt9dZvQ4

மின்னல்

https://www.youtube.com/watch?v=1g3rMmnKfT8

Leoni Pattimandram in Jaffna

https://www.youtube.com/watch?v=d2KVrafdi5Y https://www.youtube.com/watch?v=gz_isQ4eqgE

எம்மவர் படைப்புக்கள்