வரலாற்றில் இன்று 31.10.2015

நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலஸ் ஆகுஸ்டலஸ் ரோமப் பேரராசன் ஆனான். 1517 – கிறிஸ்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம்: மார்ட்டின் லூதர் தனது 95 கொள்கைகளை ஜெர்மனியின் விட்டன்பேர்க் தேவாலய வாசலில் வெளியிட்டார். 1803 - கப்டன் ட்றைட்பேர்க்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்