வரலாற்றில் இன்று 12.09.2018

செப்டம்பர் 12 (September 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 255 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 256 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 110 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 490 - கிரேக்கம் மரதன் என்ற...

வரலாற்றில் இன்று 11.09.2018

செப்டம்பர் 11 (September 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 254 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 255 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 111 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1297 - ஸ்டேர்லிங் பாலம் என்ற இடத்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 10.09.2018

செப்டம்பர் 10 (September 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 253 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 254 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 112 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1759 - பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சுக் கடற்படைகளுக்கும் ஜோர்ஜ்...

வரலாற்றில் இன்று 09.09.2018

செப்டம்பர் 9 (September 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 252 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 253 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 113 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1493 - ஒட்டோமான் பேரரசின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான...

வரலாற்றில் இன்று 08.09.2018

செப்டம்பர் 8 (September 8) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 251 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 252 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 114 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 70 - டைட்டஸ் தலைமையிலான ரோமப் பேரரசின்...

வரலாற்றில் இன்று 07.09.2018

செப்டம்பர் 7 (September 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 250 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 251 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 115 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 70 - ரோமப் பேரரசின் இராணுவம் தளபதி...

வரலாற்றில் இன்று 06.09.2018

செப்டம்பர் 6 (September 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 249 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 250 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 116 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1522 - பேர்டினண்ட் மகலனின் விக்டோரியா கப்பல்...

வரலாற்றில் இன்று 05.09.2018

செப்டம்பர் 5 (September 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 248 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 249 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 117 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1666 - லண்டனின் பெரும் தீ அணைந்தது....

வரலாற்றில் இன்று 04.09.2018

செப்டம்பர் 4 (September 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 247 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 248 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 118 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 476 - கடைசி ரோமப் பேரரசன் ரொமூலஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 03.09.2018

செப்டம்பர் 3 (September 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 246 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 247 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 119 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 301 - உலகின் மிகச் சிறிய நாடுகளில்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்