வரலாற்றில் இன்று 16.12.2016

டிசம்பர் 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 350 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 351 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 15 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1431 - இங்கிலாந்தின் ஆறாம் ஹென்றி பிரான்ஸ் மன்னனாக பாரிசில்...

வரலாற்றில் இன்று 15.12.2016

டிசம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 349 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 350 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 16 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1256 - மொங்கோலியப் பேரரசன் குலாகு கான் அலாமுட் (இன்றைய...

வரலாற்றில் இன்று 14.12.2016

டிசம்பர் 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 348 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 349 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 17 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1287 - நெதர்லாந்தில் இடம்பெற்ற பெரும் வெள்ளத்தினால் சூடர் சே...

வரலாற்றில் இன்று 13.12.2016

டிசம்பர் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 347 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 348 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 18 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1577 - சேர் பிரான்சிஸ் டிரேக் இங்கிலாந்தின் பிளைமவுத்தில் இருந்து...

வரலாற்றில் இன்று 12.12.2016

டிசம்பர் 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 346 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 347 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 19 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 627 - பைசண்டைன் பேரரசு இராணுவம் ஹெராகிளியஸ் தலைமையில் பாரசீகப்...

வரலாற்றில் இன்று 11.12.2016

டிசம்பர் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 345 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 346 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 20 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1282 - வேல்சின் கடைசி பழங்குடி இளவரசர் கடைசி லெவெலின்...

வரலாற்றில் இன்று 10.12.2016

டிசம்பர் 10 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 344 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 345 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 21 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1041 - பைசண்டைன் பேரரசி சோயி தனது வளர்ப்பு மகனை...

வரலாற்றில் இன்று 09.12.2016

டிசம்பர் 9  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 343 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 344 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 22 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1582 (ஜூலியன், ஞாயிற்றுக்கிழமை) - பிரான்ஸ் அடுத்த நாளை திங்கட்கிழமை,...

வரலாற்றில் இன்று 08.12.2016

டிசம்பர் 8  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 342 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 343 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 23 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1609 - இத்தாலியின் மிலான் நகரில் அம்புரோரியானோ நூலகம் திறக்கப்பட்டது....

வரலாற்றில் இன்று 07.12.2016

டிசம்பர் 7 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 341 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 342 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 24 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 43 - ரோம அரசியல்வாதி மார்க்கஸ் டலியாஸ் சிசேரோ...

எம்மவர் படைப்புக்கள்