வரலாற்றில் இன்று 26.07.2019

சூலை 26 (July 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 207 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 208 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 158 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 657 - அலி இப்னு அபு தாலிப்...

வரலாற்றில் இன்று 25.07.2019

சூலை 25 (July 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 206 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 207 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 159 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1261 - கொன்ஸ்டன்டீனபோல் நகரை நிக்காயர்கள் கைப்பற்றி...

வரலாற்றில் இன்று 24.07.2019

சூலை 24 (July 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 205 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 206 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 160 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1505 - போர்த்துக்கீச நடுகாண் பயணிகள் இந்தியாவுக்கு...

வரலாற்றில் இன்று 23.07.2019

சூலை 23 (July 23) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 204 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 205 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 161 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1632 - நியூ பிரான்சில் குடியேறுவதற்காக 300...

வரலாற்றில் இன்று 22.07.2019

சூலை 22 (July 22) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 203 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 204 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 162 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1499 - புனித ரோமப் பேரரசின் முதலாம்...

வரலாற்றில் இன்று 21.07.2019

சூலை 21 (July 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 202 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 203 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 163 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 356 – ஏழு உலக அதிசயங்களுள்...

வரலாற்றில் இன்று 20.07.2019

சூலை 20 (July 20) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 201 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 202 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 164 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1304 - இங்கிலாந்தின் முதலாம் எட்வேர்ட் ஸ்கொட்லாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 19.07.2019

சூலை 19 (July 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 200 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 201 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 165 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1545 - இங்கிலாந்தின் "மேரி றோஸ்" என்ற...

வரலாற்றில் இன்று 18.07.2019

சூலை 18 (July 18) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 199 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 200 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 166 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 64 - ரோமில் பெரும் தீ பரவி...

வரலாற்றில் இன்று 17.07.2019

சூலை 17 (July 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 198 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 199 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 167 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1203 - நான்காம் சிலுவைப் படைகள் கொன்ஸ்டண்டீனபோல்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்