வரலாற்றில் இன்று 11.08.2019

ஆகஸ்டு 11 (August 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 223 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 224 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 142 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 2492 - ஆர்மீனியா அமைக்கப்பட்டது. கிமு 480...

வரலாற்றில் இன்று 10.08.2019

ஆகஸ்டு 10 (August 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 222 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 223 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 143 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 612 - அசிரியப் பேரரசன் சின்சரிஷ்கன்...

வரலாற்றில் இன்று 09.08.2019

ஆகஸ்டு 9 (August 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 221 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 222 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 144 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 48 - ஜூலியஸ் சீசர் பம்பீயை...

வரலாற்றில் இன்று 08.08.2019

ஆகஸ்டு 8 (August 8) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 220 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 221 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 145 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1509 - கிருஷ்ணதேவராயன் விஜயநகரப் பேரரசின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 07.08.2019

ஆகஸ்டு 7 (August 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 219 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 220 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 146 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 322 - மகா அலெக்சாண்டர் இறந்ததைத்...

வரலாற்றில் இன்று 06.08.2019

ஆகஸ்டு 6 (August 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 218 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 219 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 147 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1661 - போர்த்துக்கல்லுக்கும் டச்சுக் குடியரசுக்கும் இடையில்...

வரலாற்றில் இன்று 05.08.2019

ஆகஸ்டு 5 (August 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 217 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 218 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 148 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1100 - இங்கிலாந்து மன்னனாக முதலாம் ஹென்றி...

வரலாற்றில் இன்று 04.08.2019

ஆகஸ்டு 4 (August 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 216 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 217 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 149 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 70 - ரோமர்களால் ஜெருசலேம் நகரில் இரண்டாவது...

வரலாற்றில் இன்று 03.08.2019

ஆகஸ்டு 3 (August 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 215 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 216 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 150 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 435 - கொன்ஸ்டண்டீனபோலின் ஆயர் நெஸ்டோரியஸ் (நெஸ்டோரியனிசத்தை...

வரலாற்றில் இன்று 02.08.2019

ஆகஸ்டு 2 (August 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 214 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 215 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 151 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 - ஹென்றி ஹட்சன் தனது கடற்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்