வரலாற்றில் இன்று 19.12.2017

டிசம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 353 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 354 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 12 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - லிசீனியஸ் ரோமப் பேரரசன் பதவியைத் துறந்தான். 1154- இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 13.04.2018

ஏப்ரல் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 103 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 104 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 262 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1111 - ஐந்தாம் ஹென்றி புனித ரோம் பேரரசின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 13.08.2017

ஆகஸ்டு 13 (August 13) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 225 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 226 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 140 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 3114 - மாயா நாட்காட்டி தொடங்கப்பட்டது. 1415...

வரலாற்றில் இன்று 22.03.2018

மார்ச் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 81 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 82 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 284 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1622 - வேர்ஜினியாவில் ஜேம்ஸ்டவுன் நகரில் அல்கோன்கியான் பழங்குடிகள் 347...

வரலாற்றில் இன்று 15.05.2017

மே 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 135 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 136 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 230 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1525 - ஜெர்மனியின் பிராங்கென்ஹவுசன் என்ற இடத்தில் இடம்பெற்ற சமரை...

வரலாற்றில் இன்று 11.08.2017

ஆகஸ்டு 11 (August 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 223 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 224 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 142 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 2492 - ஆர்மீனியா அமைக்கப்பட்டது. கிமு 480...

வரலாற்றில் இன்று 28.03.2018

மார்ச் 28 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 87 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 88 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 278 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 193 - ரோம் பேரரசன் பேர்ட்டினாக்ஸ் படுகொலை செய்யப்பட்டான். 845 -...

வரலாற்றில் இன்று 05.09.2017

செப்டம்பர் 5 (September 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 248 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 249 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 117 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1666 - லண்டனின் பெரும் தீ அணைந்தது....

வரலாற்றில் இன்று 08.05.2017

மே 8 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 128 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 129 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 237 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1450 - இங்கிலாந்தில் கென்ட் நகரில் ஆறாம் ஹென்றி மன்னனுக்கெதிராக...

வரலாற்றில் இன்று 03.03.2018

மார்ச் 3 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 62 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 63 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 303 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1575 - இந்தியாவின் முகலாயப் பேரரசர் அக்பர் வங்காளப் படைகளைத்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்