வரலாற்றில் இன்று 21.01.2018

ஜனவரி 21 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 21 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 344 (நெட்டாண்டுகளில் 345) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1643 - ஏபல் டாஸ்மான் தொங்காவில்...

வரலாற்றில் இன்று 21.06.2018

ஜூன் 21  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 172 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 173 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 193 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1621 - பிராக் நகரில் 27 உயர்குடி செக் இனத்தவர்கள்...

வரலாற்றில் இன்று 15.02.2018

பெப்ரவரி 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 46 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 319 (நெட்டாண்டுகளில் 320) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 399 - மெய்யியலாளர் சோக்கிரட்டீஸ் மரணதண்டனைக்குள்ளாக்கப்பட்டார். 590 - பாரசீகத்தின் மன்னனாக இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 22.03.2018

மார்ச் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 81 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 82 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 284 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1622 - வேர்ஜினியாவில் ஜேம்ஸ்டவுன் நகரில் அல்கோன்கியான் பழங்குடிகள் 347...

வரலாற்றில் இன்று 31.10.2017

அக்டோபர் 31 (October 31) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 304 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 305 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 61 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலசு ஆகுஸ்டலசு ரோமப் பேரராசன்...

வரலாற்றில் இன்று 26.09.2018

செப்டம்பர் 26 (September 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 269 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 270 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 96 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1255 - அசிசியின் புனித கிலாராவுக்கு புனிதர்...

வரலாற்றில் இன்று 25.11.2017

நவம்பர் 25 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 329 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 330 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 36 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1120 - இங்கிலாந்து மன்னன் முதலாம் ஹென்றியின் மகன் வில்லியம்...

வரலாற்றில் இன்று 16.05.2018

மே 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 136 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 137 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 229 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1667 - யாழ்ப்பாணத்தில் முதன் முறையாக வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இராமலிங்க...

வரலாற்றில் இன்று 24.08.2018

ஆகஸ்டு 24 (August 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 236 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 237 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 129 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1349 - ஜெர்மனியின் மாயின்ஸ் நகரில் 6,000...

வரலாற்றில் இன்று 27.03.2018

மார்ச் 27  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 86 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 87 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 279 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1513 - நாடுகாண் பயணி ஜுவான் பொன்ஸ் டி லெயோன்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்