வரலாற்றில் இன்று 05.08.2018

ஆகஸ்டு 5 (August 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 217 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 218 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 148 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1100 - இங்கிலாந்து மன்னனாக முதலாம் ஹென்றி...

வரலாற்றில் இன்று 08.12.2018

டிசம்பர் 8  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 342 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 343 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 23 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1609 - இத்தாலியின் மிலான் நகரில் அம்புரோரியானோ நூலகம் திறக்கப்பட்டது....

வரலாற்றில் இன்று 07.11.2018

நிகழ்வுகள் 1492 - உலகின் மிகப் பழமையான விண்கல் மோதல் பிரான்சில் இடம்பெற்றது. 1502 - கொலம்பஸ் ஹொண்டூராஸ் கரையை அடைந்தார். 1665 - உலகின் பழமையானதும் இப்போதும் வெளிவரும் த லண்டன் கசெட் (The London...

வரலாற்றில் இன்று 26.07.2018

சூலை 26 (July 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 207 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 208 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 158 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 657 - அலி இப்னு அபு தாலிப்...

வரலாற்றில் இன்று 03.11.2018

நவம்பர் 3 (November 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 307 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 308 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 58 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 644 - இரண்டாவது முஸ்லிம் கலீபா உமறு...

வரலாற்றில் இன்று 03.03.2019

மார்ச் 3 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 62 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 63 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 303 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1575 - இந்தியாவின் முகலாயப் பேரரசர் அக்பர் வங்காளப் படைகளைத்...

வரலாற்றில் இன்று 08.04.2019

மார்ச் 8 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 67 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 68 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 298 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1618 - ஜொஹான்னெஸ் கெப்லர் கோள்களின் இயக்கங்களுக்கான மூன்றாவது விதியைக்...

வரலாற்றில் இன்று 12.05.2019

மே 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 132 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 133 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 233 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1656 - ஒல்லாந்தர் கொழும்பைக் கைப்பற்றினர். 1689 - பிரான்சுடன்...

வரலாற்றில் இன்று 19.04.2019

ஏப்ரல் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 109 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 110 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 256 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1587 - ஸ்பானிய போர்க் கப்பலை சேர் பிரான்சிஸ் டிரேக்...

வரலாற்றில் இன்று 24.08.2018

ஆகஸ்டு 24 (August 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 236 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 237 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 129 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1349 - ஜெர்மனியின் மாயின்ஸ் நகரில் 6,000...

எம்மவர் படைப்புக்கள்