வரலாற்றில் இன்று 16.10.2019

அக்டோபர் 16 (October 16) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 289 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 290 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 76 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1775 - ஐக்கிய அமெரிக்காவில் மேய்ன் மாநிலத்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 15.10.2019

அக்டோபர் 15 (October 15) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 288 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 289 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 77 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1582 – கிரெகொரியின் நாட்காட்டியை பாப்பரசர் பதின்மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 14.10.19

அக்டோபர் 14 (October 14) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 287 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 288 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 78 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1066 - இங்கிலாந்தில் "ஹாஸ்டிங்ஸ்" என்ற இடத்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 13.10.2019

அக்டோபர் 13 (October 13) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 286 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 287 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 79 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 54 - ரோமப் பேரரசன் குளோடியசு அவனது...

வரலாற்றில் இன்று 12.10.2019

அக்டோபர் 12 (October 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 285 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 286 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 80 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 539 - பாரசீகத்தின் மகா சைரசின்...

வரலாற்றில் இன்று 11.10.2019

அக்டோபர் 11 (October 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 284 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 285 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 81 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1138 - சிரியாவில் பெரும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது....

வரலாற்றில் இன்று 10.10.2019

அக்டோபர் 10 (October 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 283 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 284 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 82 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 680 – முகமது நபியின் பேரன் ஷியா...

வரலாற்றில் இன்று 09.10.2019

அக்டோபர் 9 (October 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 282 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 283 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 83 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1003 – லெயிஃப் எரிக்சன் கனடாவில் லான்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 08.10.2019

அக்டோபர் 8 (October 8) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 281 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 282 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 84 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1573 - எண்பதாண்டுப் போரில் நெதர்லாந்து முதலாவது...

வரலாற்றில் இன்று 07.10.2019

அக்டோபர் 7 (October 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 280 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 281 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 85 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1690 - ஆங்கிலேயர் கியூபெக் நகரைத் தாக்கினர். 1737...

எம்மவர் படைப்புக்கள்