வரலாற்றில் இன்று 22.04.2019

ஏப்ரல் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 112 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 113 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 253 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1500 - பிரேசிலைக் கண்ட முதல் ஐரோப்பியர் போர்த்துக்கீசரான பேதுரோ...

வரலாற்றில் இன்று 21.04.2019

ஏப்ரல் 21 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 111 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 112 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 254 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 753 - ரொமூலஸ் மற்றும் ரேமுஸ் இருவரும் ரோம்...

வரலாற்றில் இன்று 20.04.2019

ஏப்ரல் 20 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 110 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 111 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 255 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1534 – இழ்சாக் கார்ட்டியே தனது கடற்பயணத்தை ஆரம்பித்தார். இப்பயணத்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 19.04.2019

ஏப்ரல் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 109 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 110 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 256 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1587 - ஸ்பானிய போர்க் கப்பலை சேர் பிரான்சிஸ் டிரேக்...

வரலாற்றில் இன்று 18.04.2019

ஏப்ரல் 18 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 108 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 109 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 257 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1025 - போலெஸ்லாவ் குரோப்றி போலந்தின் முதல் மன்னனாக முடி...

வரலாற்றில் இன்று 17.04.2019

ஏப்ரல் 17  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 107 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 108 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 258 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 69 - பெட்ரியாக்கும் என்ற இடத்தில் இடம்பெற்ற போரின் பின்னர்,...

வரலாற்றில் இன்று 16.04.2019

ஏப்ரல் 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 106 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 107 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 259 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1346 - தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கிய சேர்பியப் பேரரசு...

வரலாற்றில் இன்று 15.04.2019

ஏப்ரல் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 105 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 106 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 260 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1450 - பிரான்சின் போர்மிக்னி என்ற இடத்தில் ஆங்கிலேயரின் படைகளை...

வரலாற்றில் இன்று 14.04.2019

ஏப்ரல் 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 104 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 105 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 261 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1699 - கால்சா என்ற சீக்கிய அறப்படை இயக்கத்துக்கு குருகோவிந்த்...

வரலாற்றில் இன்று 13.04.2019

ஏப்ரல் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 103 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 104 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 262 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1111 - ஐந்தாம் ஹென்றி புனித ரோம் பேரரசின் மன்னனாக...

எம்மவர் படைப்புக்கள்