வரலாற்றில் இன்று 15.08.2019

ஆகஸ்டு 15 (August 15) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 227 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 228 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 138 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1040 - ஸ்கொட்லாந்தின் மன்னன் முதலாம் டங்கன்...

வரலாற்றில் இன்று 14.08.2019

ஆகஸ்டு 14 (August 14) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 226 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 227 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 139 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1248 - உலக பாரம்பரியக் களங்களில் ஒன்றான...

வரலாற்றில் இன்று 13.08.2019

ஆகஸ்டு 13 (August 13) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 225 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 226 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 140 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 3114 - மாயா நாட்காட்டி தொடங்கப்பட்டது. 1415...

வரலாற்றில் இன்று 12.08.2019

ஆகஸ்டு 12 (August 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 224 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 225 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 141 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 30 - மார்க் அந்தோனி போரில்...

வரலாற்றில் இன்று 11.08.2019

ஆகஸ்டு 11 (August 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 223 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 224 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 142 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 2492 - ஆர்மீனியா அமைக்கப்பட்டது. கிமு 480...

வரலாற்றில் இன்று 10.08.2019

ஆகஸ்டு 10 (August 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 222 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 223 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 143 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 612 - அசிரியப் பேரரசன் சின்சரிஷ்கன்...

வரலாற்றில் இன்று 09.08.2019

ஆகஸ்டு 9 (August 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 221 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 222 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 144 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 48 - ஜூலியஸ் சீசர் பம்பீயை...

வரலாற்றில் இன்று 08.08.2019

ஆகஸ்டு 8 (August 8) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 220 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 221 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 145 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1509 - கிருஷ்ணதேவராயன் விஜயநகரப் பேரரசின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 07.08.2019

ஆகஸ்டு 7 (August 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 219 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 220 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 146 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 322 - மகா அலெக்சாண்டர் இறந்ததைத்...

வரலாற்றில் இன்று 06.08.2019

ஆகஸ்டு 6 (August 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 218 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 219 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 147 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1661 - போர்த்துக்கல்லுக்கும் டச்சுக் குடியரசுக்கும் இடையில்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்