வரலாற்றில் இன்று 17.01.2020

ஜனவரி 17 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 17 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 348 (நெட்டாண்டுகளில் 349) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1377 - பாப்பாண்டவர் பதினோராம் கிரெகரி தனது ஆட்சியை ரோமுக்கு மாற்றினார். 1524 -...

வரலாற்றில் இன்று 16.01.2020

ஜனவரி 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 16 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 349 (நெட்டாண்டுகளில் 350) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1547 - நான்காம் இவான் ரஷ்யாவின் சார் மன்னனாக முடிசூடினான். 1556 - இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 15.01.2020

ஜனவரி 15  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 15 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 350 (நெட்டாண்டுகளில் 351) நாட்கள் உள்ளன. திருவள்ளுவர் ஆண்டு தொடக்கம். நிகழ்வுகள் 69 - ரோமின் ஆட்சியை ஓத்தோ கைப்பற்றித் தன்னை...

வரலாற்றில் இன்று 14.01.2020

ஜனவரி 14  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 14 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 351 (நெட்டாண்டுகளில் 352) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1539 - ஸ்பெயின் கியூபாவை இணைத்துக் கொண்டது. 1690 - கிளாரினெட் இசைக்கருவி ஜெர்மனியில்...

வரலாற்றில் இன்று 13.01.2020

ஜனவரி 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 13 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 352 (நெட்டாண்டுகளில் 353) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 - கலிலியோ கலிலி வியாழனின் 4வது துணைக்கோளைக் கண்டுபிடித்தார். 1658 - இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 12.01.2020

ஜனவரி 12 (January 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 12 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 353 (நெட்டாண்டுகளில் 354) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 475 - பசிலிஸ்கஸ் பைசண்டைன் பேரரசனாக முடி சூடினான். 1528 -...

வரலாற்றில் இன்று 11.01.2020

ஜனவரி 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 11 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 354 (நெட்டாண்டுகளில் 355) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1055 - தியோடோரா பைசண்டைன் பேரரசியாக முடி சூடினாள். 1569 - முதலாவது குலுக்குச்...

வரலாற்றில்இன்று 10.01.2020

ஜனவரி 10 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 10 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 355 (நெட்டாண்டுகளில் 356) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 9 - மேற்கத்தைய ஆன் அரசமரபு முடிவுக்கு வந்தது. 236 - பேபியன் 20வது...

வரலாற்றில் இன்று 09.01.2020

ஜனவரி 9 கிரிகோரியன் ஆண்டின் ஒன்பதாம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 356 (நெட்டாண்டுகளில் 357) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 475 - பைசண்டைன் பேரரசன் சீனோ அவனது தலைநகரான கொன்ஸ்டண்டீனப்போல் நகரை விட்டுக் கட்டாயமாக...

வரலாற்றில் இன்று 08.01.2020

ஜனவரி 8 கிரிகோரியன் ஆண்டின் எட்டாம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 357 (நெட்டாண்டுகளில் 358) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1297 - மொனாக்கோ விடுதலை பெற்றது. 1782 - திருகோணமலை கோட்டையை பிரித்தானியர் கைப்பற்றினர். 1806 -...

எம்மவர் படைப்புக்கள்