தொண்டமானின் அமைச்சுக்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷவிற்கு

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சராக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

குறித்த அமைச்சுகளுக்கு பொறுப்பாக இருந்த ஆறுமுகன் தொண்டமான் காலமானதை அடுத்து அப்பதவிகளுக்காக பிரதமர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.