திருமண வாழ்க்கையில் கும்மியடித்த சமூகவலைத்தளம் !

இந்தியாவில் மதங்களை க டந்து திருமணம் செ ய் து கொ ண் ட தம்பதி, தற்போது விவா கரத்து செ ய் ய மு டி வுக்கு வ ந் துள்ளதாகவும், இ தற்கு மு க்கிய காரணம் சமூகவலைத்தளம் எ ன் பதும் தெ ரி யவந்துள்ளது.

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு, யூ.பி.எஸ்.சி தேர்வில் பட்டியலினத்தை சேர்ந்த டினா டபி என்ற பெண் முதல் இடத்தையும் அதர்கான் 2-வது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

காஷ்மீரை சேர்ந்த அதர் கானும், ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்த டினாடபியும் முசொரியில் உள்ள லால்பகதூர் சாஸ்திரி தேசிய மையத்தில் தங்கி பயிற்சி எடுத்த போது இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்தது. அதன் பின் இந்த ஜோடி தங்களுடைய டே ட் டிங் தொ டர்பான பு கை ப்படங்களை தொ டர்ந்து ச மூ கவலை த்தளங்களில் ப தி விட்டு வந்தனர்.

இதையடுத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின், அதாவது கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு து ணை ஜ னா திபதி வெங்கய்யா நாயுடு, சுமித்ரா மகாஜான் உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த தம்பதிக்கு தி ரு மணம் ந டைபெற்றது.

இதை இ ந் தும காச பா த லை வர்கள் ப ல ரும் ல வ் ஜி கா த் என்று கடுமையாக விம ர் சித்தினர். இருப்பினும் இந்த ஜோடி அதை எல்லாம் மீ றி, த ங்கள் வா ழ்க்கையை து வங்கினர். இவர்களுக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தலைநகரான ஜெய்ப்பூரிலேயே ப ணி யிடமும் வ ழ ங்கப்பட்டது.

ப ணி யில் நே ர்மையான அ தி காரி என்று பெயரெடுத்த டினா டபிகான் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியதால் அவர் பணிபுரிந்த பில்வாரா மாவட்டம் முன்மாதிரியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அதே நேரத்தில் அதர்கானும் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிவந்தார். இதற்கிடையில் டினா டபிக்கு ப லர் முகநூல் போ லி யான க ண க்குகளில் ஆர்மி எ ல் லாம் ஆரம்பித்தனர். இதுவே அவர்களுக்கு பெ ரி ய வி னை யாக மாறிவிட்டது. ஏனெனில், கணவன் மனைவிக்கிடையேயான ஒ ப்பீடும் அ வ ர்க ளுக்குள் இந்த பதிவுகள் ம ன க்கசப்பை உருவாக்கிது.

இதையடுத்து சில தி னங்களுக்கு மு ன்பு தன து பெ ய ரில் இ ய ங்கி வரும் போலிமு க நூல் கணக்குகளை முடக்க கோரி டினா டபி காவல் துறையில் புகார் அளித் திருந்தார்.

பின்னர் சில தினங்களில் தனது முகநூல் கணக்கில் பெயருக்கு பின் னால் இ ருந்த கான் என்ற பெ யரை நீ க் கிவி ட்டு பழைய படி, டினாடபி என்று போட்டுக் கொண் டார்.  தற்கு பதிலடியாக இன்ஸ்டாகிராமில் டினாடபியை அன் பாலோ செ ய் தார் கணவர் அதர்கான்.

இதனால் இரு வருக்குள்ளேயும் மோ த ல் இ ரு ப்பதாக கூ ற ப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஜெய்ப்பூர் குடும்ப நல நீதி மன்றத்தில் இருவரும் பரஸ்பரம் விவாகரத்து கேட்டு  மனு தாக்கல் செய்திருப்பது பலரையும் அதிர்ச்சக்குள்ளக்கியுள்ளது.

சா தி மற்றும் மத ம று ப்பு தி ரு ம ணத் துக்கு அ டையாளமாக சொல்லப்பட்ட இந்த ஐ.ஏ.எஸ் தம்பதியர் எடுத்துள்ள விவாகரத்து முடிவுக்கு அவர்கள் க ட்டுபாடற்ற முறையில் சமூகவலை தளங்களில் பகிர்ந்து கொண்ட புகை படங்களே காரணம் என்று கூறப்பட்டு வருகிறது.

இதனால் சமூகவலைத்தளமான பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற பக்கங்களை பயன்படுத்தும் தம்பதிகள் ச ற்று க வன மு டனும், எ ச் சரி க்கை யுடனும் இருக்க வேண்டும் எ ன்பதை இந்த செய்தி உணர்த்துகிறது.