சூடும் சுரனையும் சூரியப்பொங்கலும் சிறப்புக் கவியரங்கம் :கு வீரா