சீனாவிற்கான இலங்கை தூதுவராக பேராசிரியர் பாலித கொஹேன நியமனம்

சீனாவிற்கான இலங்கை தூதுவராக பேராசிரியர் பாலித கொஹேன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.